LUCKY NOODLES
TRADITIONAL CHINESE FAVORITES


Lucky Noodles puts the spotlight on traditional Chinese noodle dishes to warm up the holiday season. 

Beifang Shou Gong Jiaozi
Zhong Shi Jian Jiao
Qing Jiao Rou Si Chow mien
Xia Ren Xi Hong Shi Ji Dan mien
Zha Jiang mien
Hong Shao Pai gu Xiang gu mien
Hai Xian Tang mien
Niu Ru Tang mien 
Suan La Fen 
Dan Dan mien 
Shi Xian Ye mien 

CALL NOW